Trại tạm giam Hòa Sơn, Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

Trại tạm giam Hòa Sơn, Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

Luật sư Nguyễn Đình Huề, luật sư Nguyễn Hữu Dũng, luật sư Lê Minh Khang thăm hỏi thân chủ tại trại tạm giam Hòa Sơn, Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

0914.607.679