Quan hệ giữa Luật sư với khách hàng

15:31:21 02-04-2021
Nhận và thực hiện yêu cầu của khách hàng Luật sư phải tôn trọng sự lựa chọn của khác hàng, chỉ nhận vụ việc theo khả năng của mình và thực hiện vụ việc trong phạm vi yêu cầu của khác hàng.
0914.607.679